Reglement

Låneregler for Faxe Kommunes Biblioteker

 

Låneregler

Benyttelse af bibliotekernes tilbud

 • Alle kan gratis benytte bibliotekernes tilbud.
 • Man skal være indmeldt som bruger for at kunne låne bibliotekernes materialer med hjem, og for at kunne booke bibliotekernes Internet PC´er
 • Visse materialer kan kun benyttes på stedet.
 • Bibliotekerne fastsætter regler for benyttelse af IT- og andet apparatur.
 • Bibliotekerne kan opkræve betaling for prints, fotokopier og fax.
 • Bibliotekerne kan opkræve betaling for særlige ydelser, der rekvireres af brugeren.
 • Bibliotekerne fastsætter ordensregler, der skal sikre at alle brugere kan benytte tilbuddene uden at blive generet af andre.

Indmeldelse

 • Sundhedskort skal forevises ved indmeldelse. Oplysningerne herfra skrives ind i bibliotekets lånerfortegnelse.
 • Udenlandske borgere skal forevise pas, opholdstilladelse eller anden legitimation.
 • E-mailadresse og mobiltelefonnummer bedes oplyst, da henvendelser fra bibliotekerne fortrinsvis udsendes via e-mail eller SMS.
 • Forældre (eller værge) skal underskrive en indmeldelsesblanket for personer under 18 år, og indestår dermed for alle lån på barnets lånerkort samt betaling af evt. erstatning af beskadigede og bortkomne materialer.
 • Kommunens institutioner kan indmeldes som brugere. Lånerkort udstedes til institutionen, underskrevet af den ansvarlige leder.
 • Brugeren har ansvaret for at bibliotekernes oplysninger om vedkommende er korrekte, og brugeren har pligt til at meddele ændring af mobiltelefonnummer eller e-mail.
 • Låneren kan få en udskrift af de låneroplysninger der er registreret om ham/hende mod forevisning af legitimation.

Lånerkort

 • Sundhedskortet benyttes som lånerkort, medmindre brugeren ønsker at benytte et særligt bibliotekslånerkort.
 • Sundhedskortet/lånerkortet skal medbringes hvis man ønsker at hjemlåne materiale eller anvende bibliotekernes internetmaskiner.
 • Til sundhedskortet/lånerkortet knyttes en fire-cifret pinkode efter lånerens eget valg. Koden sikrer entydig identifikation af brugeren og hindrer misbrug. Pinkoden er personlig, og bør ikke overgives til andre.
 • Lånernummer og pinkode er en forudsætning for at kunne forny lån og reservere materiale samt se sin status på bibliotekernes hjemmeside.
 • Indehaveren af sundhedskortet/lånerkortet er ansvarlig for alle lån, der registreres på det.
 • Lånerkort udstedt til børn kan kun benyttes af barnet.
 • Bibliotekerne registrerer kun de personoplysninger som er nødvendige for at styre lån og aflevering samt evt. hjemkaldelser og regninger. Forbindelsen mellem de enkelte udlån og låneren slettes 4 uger efter udlånets ophør.
 • Hvis sundhedskortet/lånerkortet bliver væk, er indehaveren af kortet ansvarlig for evt. misbrug, indtil biblioteket har modtaget besked om at kortet skal spærres.
 • Erstatningslånerkort kan købes på bibliotekerne, jfr. takstblad.

Låneret og inddragelse af denne

 • Sundhedskortet/lånerkortet kan anvendes på alle biblioteker i Faxe Kommune.
 • Biblioteket kan udelukke en bruger fra at låne på biblioteket såfremt vedkommende i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand.
 • Biblioteket kan udelukke en bruger fra at låne på biblioteket såfremt vedkommende skylder gebyrer på 200 kr. eller derover.
 • Udelukkelse sker med 7 dages skriftlig varsel.
 • Udelukkelsen ophører når låneren bringer mellemværendet i orden.

Udlån og lånetid

 • Alle materialer skal udlånes inden brugeren forlader biblioteket med dem.
 • Lånetiden for hvert enkelt materiale er anført på udlånskvitteringen, som udskrives i forbindelse med ethvert lån.
 • Det er brugerens ansvar at sikre sig, at alle lånte materialer er registreret på kvitteringen samt at gøre personalet opmærksom på eventuelle fejl og mangler.
 • For særligt efterspurgte materialer kan biblioteket fastsætte kortere lånetid og begrænse det antal, der må lånes.
 • Lånestatus kan ses her på siden når man er logget ind, og på selvbetjeningsmaskinerne eller man kan ringe til biblioteket og få oplysningerne.

Fornyelse

 • Alle lån kan normalt fornyes. Dog kan materiale reserveret til andre samt kviklån ikke fornyes.
 • Lån fra andre biblioteker kan kun fornyes ved henvendelse til bibliotekerne.
 • Lån kan højst fornyes to gange ud over normal lånetid.

Reservering

 • Materiale som er udlånt, kan reserveres.
 • Når materialet kan afhentes, sender bibliotekerne besked herom pr. e-post, SMS eller brev.
 • Seneste frist for afhentning af materialet fremgår af beskeden.

Aflevering

 • Rettidig aflevering er senest inden lukketid på sidste afleveringsdag. Lukketiden regnes for det bibliotek, hvor materialet afleveres.
 • Ved aflevering på bibliotekerne kan der udskrives en kvittering for alle afleverede materialer.
 • Det er brugerens ansvar at sikre sig, at alle afleverede materialer er registreret på kvitteringen.

Overskridelse af lånetiden

 • Overskrides lånetiden skal der betales gebyr efter gældende takst.
 • Låneren skal betale gebyr/regning uanset om påmindelse er sendt og modtaget.
 • Gebyrtaksterne er fastsat af Faxe Kommunes Byråd og fremgår af særlig oversigt som kan ses her.
 • Taksterne beregnes efter afleveringsdato, uanset om der er lånt et eller flere materialer.
 • Materialer med samme afleveringsdato, der afleveres for sent på forskellige datoer udløser gebyr hver gang.
 • Der er udpantningsret for gebyrer på 200 kr. eller derover.
 • Ubetalte gebyrer kan inddrives ved indeholdelse i løn mv. efter reglerne i kildeskatteloven.

Erstatning

 • Brugeren er ansvarlig for lånte materialer.
 • Materialerne skal erstattes, hvis de beskadiges, bortkommer eller ikke afleveres.
 • Bibliotekerne sender en regning på materialerne plus gebyr.
 • Erstatningsprisen fastsættes af bibliotekerne. Prisen er normal indkøbspris samt et tillæg for bibliotekernes omkostninger med at gøre materialet klar til udlån.
 • For ældre, sjældne eller udsolgte værker kan fastsættes højere erstatningspris.
 • Hvis en del af et flerbindsværk bortkommer, kan hele værket kræves fuldt erstattet, hvis det kun kan genanskaffes samlet.
 • Erstatningspriserne på video- og DVD-film samt cd-rom og øvrige elektroniske medier er sædvanligvis væsentligt højere end butiksprisen, da bibliotekerne betaler for retten til at udlåne disse materialetyper.
 • Hvis erstattet materiale afleveres i ubeskadiget stand inden for 6 måneder efter betaling, refunderes erstatningsbeløbet mod forevisning af kvittering. Gebyr og omkostninger refunderes ikke.

Se retningslinjer for erstatningspriser her

Ansvar for apparatur, edb-udstyr m.v.

 • Bibliotekerne påtager sig intet ansvar, hvis hjemlånte materialer beskadiger privat edb-udstyr, afspillere eller lignende.
 • Bibliotekerne påtager sig intet ansvar for eventuelle gebyrer, hvis materialer ikke kan afleveres eller fornyes på grund af driftsforstyrrelser på bibliotekernes hjemmeside eller lignende.

14. december 2006 anbefalede Erhvervs- og kulturudvalget Låneregler for Faxe Kommunes Biblioteker godkendt til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2007 og den 17. januar 2007 godkendte Byrådet anbefalingen.

Godkendt af Faxe Kommunes Erhvervs- og Kulturudvalg den 14. december 2006 til ikrafttrædelse den 1. januar 2007.