Servicepolitik

Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice politik 2021-2025.

Politikken 2021-2025

Icon Description

Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice består af husene i Haslev og Faxe. Faxe kommunes Biblioteker og Borgerservice ønsker i hverdagen, såvel som i den strategiske dagsorden, at bidrage til stærke by- og lokalsamfund overalt i vores kommune.

Det vil vi gøre, i form af indsatser, der udspiller sig på bibliotekerne, uden for bibliotekerne og i de digitale universer.
Politikken for Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice spiller aktivt ind i Kommunens kulturpolitik.

Pejlemærke 1 - Kultur for alle

Icon Description

Faxe Kommunes biblioteker er en stor og integreret del af Faxe Kommunes borgeres hverdag, og opleves som et trygt, udfordrende og inspirerende samlingspunkt, hvor fællesskaber fødes, meninger dannes og synspunkter udveksles. Biblioteket er et mødested, der bidrager til den enkeltes livskvalitet, ved at være forum for mangfoldige livssyn, og et sted, hvor borgeren kan få hjælp til hverdagens udfordringer og krav. Vi står på et fundament af inddragelse, fælles- skab og deltagerkultur, når vi giver biblioteket tilbage til civilsamfundet.

Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice bidrager til byudviklingen ved at være en aktiv medspiller i kommunens strategi for ”Faxe i fællesskab”. Som et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder tilfører bibliotekets fysiske tilstedeværelse og fremtoning byrummet dynamik, inspirerer til aktiviteter og giver by, bydel, såvel som lokalsamfund identitet og image. Dermed indgår biblioteket som en aktiv del af kommunens bosætningspolitik.

For at komme dertil…. 

SKABER vi et trygt og inspirerende mødested i hverdagen, hvor mennesker mødes i fællesskaber på tværs af alder, køn og interesser.

TILBYDER vi viden, læring og inspiration igennem litteratur, stærke partnerskaber og et aktuelt og nærværende aktivitetsprogram.

PRAKTISERER vi et værtskab, som giver brugeren en optimal fysisk og digital oplevelse, en velfungerende drift og motiverede, kompetente medarbejdere.

FOKUSERER vi på kommunens fysiske rammer og på lokalområderne, og vi bidrager til at gøre Faxe til en kommune, hvor det er godt og spændende at leve, arbejde eller uddanne sig - kort sagt, en kommune, hvor det er fedt at bo – såvel som bruger af de fysiske huse som af det digitale univers.

Pejlemærke 2 - Glæden ved sprog, litteratur og læsning

Icon Description

Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice er knudepunkt og dynamo for viden, kultur og læring, der styrker børn og voksnes dannelsesprocesser i en hastigt accelererende, digital verden.

Bibliotek og borgerservice skal ruste alle borgere med de kompetencer og den viden, som gør dem til livsduelige mennesker i femtidens samfund.

Formålet med pejlemærket er at give borgerne den bedste indgang til de danske folkebibliotekers samlede tilbud, så borgerne har de bedste forudsætninger for at udbygge deres læselyst både via fysiske og digitale medier.

Pejlemærket skal samtidig identificere de målgrupper eller områder, hvor bibliotek og borgerservice ikke har udbyggede tilbud og dermed pege på områder, hvor der skal udvikles nye tiltag i de kommende år. Her vil opmærksomheden særligt være rettet mod behovet for udvikling af formidlingen af faglitteratur, læsefællesskaber samt uudnyttede potentialer i nye litterære formater.

For at komme dertil…

UNDERSTØTTER vi børn og voksnes møde i kreative, skabende processer og kulturaktiviteter, som øger deres indsigt i fremtidens problemstillinger.

INVOLVERER vi børn og voksne i en bred vifte af digitale og teknologiske lærings- og undervisningsaktiviteter i imødekommende formidlingsrum, som inspirerer til deltagelse.

Pejlemærke 3 - Borgeren i den digitale transformation

Icon Description

I pejlemærket ”Borgeren i den digitale transformation” tager bibliotek og borgerservice udgangspunkt i de udfordringer og muligheder for Faxe kommunes borgere, som følger af den generelle digitale transformation.

Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice vil arbejde med mulighederne for at benytte og implementere teknologier til at forbedre bibliotek og borgerservice tilbud, til at skabe nye fællesskaber og etablere nye og anderledes indgange til vores huses indhold og muligheder.

Samtidig vil vi understøtte dannelse i en digitaliseret tidsalder – her bliver bibliotek og borgerservice løftestang for, at flest muligt kan fungere som aktive borgere i et højteknologisk samfund.

For at komme dertil…

INDGÅR vi partnerskaber, hvor vi i fællesskab med relevante aktører bidrager til digital innovation og nysgerrighed på det digitale med borgerne.

BIDRAGER vi til opfyldelse af kommunens udviklingsstrategier generelt og ”digitaliseringssporet” i særdeleshed ved at udmønte visionerne om innovation og kreativitet, samt ved offensivt at bruge bibliotekets fysiske ramme som samlingspunkt for deltagerkultur, demokratisk dialog og ytringsfrihed.

STØTTER vi digital dannelse, herunder ansvarlig, reflekteret og kritisk omgang med digitale platforme og værktøjer.